Miljö

I vår roll som bygg- och montageföretag arbetar vi med att finna effektiva lösningar för våra kunder och samarbetspartners. Genom att vara en del i projektledningen kan vi påverka arbetets gång och bidra till en minskad negativ miljöpåverkan genom att effektivisera våra och kunders arbetsprocess, val av material, transporter och avfallshanteringen. I vårt interna miljöarbete arbetar vi med konkreta mål för att uppnå en ständig förbättring.

Vi skall:

  •  Ha en god och löpande kommunikation med våra kunder om miljöaspekter och vårt miljöarbete.
  • Utföra våra tjänster på ett säkert sätt och med hänsyn tagen till människor, egendom och miljö. Att följa gällande lagstiftning och andra för oss relevanta regelverk ser vi som minimum för att uppnå detta.
  •  Sträva efter att alltid planera och effektivisera våra transporter, till kunder, leverantörer och entreprenörer för att minimera mängden utsläpp och förebygga föroreningar.
  • Sträva efter att minimera avfallsmängder från vår egen verksamhet, främja miljöanpassat kretsloppstänkande och att hushålla med allt material, råvaror och energi.
  • Sträva efter att påverka våra kunder där det finns möjlighet att välja miljövänligare material.
  •  Hålla miljöarbetet levande och aktuellt genom att följa upp och utvärdera vår miljöpåverkan och mål, samt att regelbundet utbilda våra medarbetare.


Kvalitet

Vi är ett pålitligt företag som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar.

Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och leverantörer.

Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder genom att utföra entreprenader med hög kvalitet på ett professionellt sätt.


Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att utveckla företaget och vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och friska medarbetare på en säker arbetsplats.

Vi uppfyller alla gällande regler för arbetsmiljön med god marginal. 

Vår organisation ger utrymme för engagemang och kunskapsutveckling och är lyhörd både för kritik och förslag från alla medarbetare.